MAZDAZNAN


De geschiedenis van Mazdaznan

    Dr. Med. Otoman Zar-Adusht Hanish (1844-1936) stichter en elektor van de Mazdaznan-Beweging, Chicago, Los Angelos.

Wat is, betekent Mazdaznan?

MA-ZDA-ZNAN betekent: de oergedachte meesterlijk volbrengen.

Mazdaznan is de tegenwoordige naam voor de oeroude levensfilosofie van Zarathoestra Spitama, 6900 v.Chr in Oost-Iran. Mazdaznan is geen kerk, geen sekte en geen vereniging, maar een filosofie voor vrijdenkers voor het dagelijkse leven.

In het Avestisch, de oertaal van de Europese talen, betekent MA=groot of goed, ZDA=Eeuwigwerkende Intelligentie, ZNAN=beoefenaar, leerling zijn. Rond 12.000 jaar v.Chr. ontstond in Hoog-Tibet het blanke ras, dat zich ca. 8.000 v.Chr. splitste in 2 groepen: de contemplatieven, de Veda-AriŽrs, trokken Oostwaarts naar India; de aktiever aangelegden, de Avesta-AriŽrs, westwaarts. Sankriet en Avestisch zijn vroeger gesproken zustertalen. Reeds als jong meisje raadpleegde Ainyahita, in de Avestische geschiedenis bekend als Anahita, Ishtar, Isis, Ceres, Demeter enz. haar innerlijk zelf, waar God Ahoera Mazda haar vragen "beantwoordde". Zij leefde ca. 9600 v.Chr. aan de samenvloeiing van Sanpoe en Bramapoetra, waar nu Lhasa ligt. De ons overleverde "antwoorden" vormen nog steeds de diepe grondslag en kern van de grote wereldgodsdiensten, ook van het Christendom, dat zijn geloof aan ťťn enkele God aan haar te danken heeft.

De eerste profeet, Zarathoestra Spitama (er kwamen later meer Zarathoestra profeten) ca. 6900 v.Chr. in Oost-Iran, schiep, voortbouwende op Ainyahita, zijn Gathaís en de Zend-Avesta, het Levende Natuurwoord, waarin reinheid in gedachte, woord en daad voorop stond.

Zend Avesta, AVE=levende, STA=woord; ZEND is een taal welke in Oost-Iran werd gesproken en die de basis zou zijn waaruit alle westerse talen zijn voortgevloeid.

De gedachtengangen van Zarathoestra zijn door Zen(d)-leraren over de 5 continenten verspreid. De ideeŽn vindt men later terug bij Laotse en Confucius (600 v.Chr.), bij Boeddha (557 v.Chr.), bij Mohammed (530 n.Chr.)

Gedurende vele geslachten leefden Zarathoestrische families ononderbroken hun reine leven, zodat uit ťťn van deze families Jezus Christus kon worden geboren, die veel meer wist en meedeelde over reinheid in gedachte, woord en daad, over schepping, ontwikkeling en vervolmaking en over genezing dan er in de Bijbel wordt verhaald. Heden ten dage leven er nog steeds Zarathoestrische families en stammen in ontoegankelijke gebieden in de Kaukasus en mogelijk ook in de Demavend. Hier genoot Dr.Hanish, de stichter van deze universele leringen, zijn opleiding, bezocht na een succesvolle studie ca. 1880 de toenmalige paus Leo XIII(1878-1903); deze paus was zwak en ziekelijk, maar kreeg door de goede raad van Dr.Hanish zoveel vitaliteit, dat hij "geloof en wetenschappen" als astronomie en fysica met elkaar in overeenstemming bracht en zo aan de R.K. kerk een prestige bezorgde, onbekend sinds de middeleeuwen; zijn herstelde gezondheid vergunde hem een langdurig bestuur, dat hij tot zijn overlijden op 93-jarige leeftijd uitoefende. Dr. Hanish kwam als gast aan vele Europese hoven: de Britse koninklijke familie kreeg van koningin Victoria (1819-1901) een Mazdaznan leraar, Charles Kingsley, de auteur van "Waterchildren".

Dr.Otoman Zar Adoesht Hanish, geboren in Teheran in 1844. Op 9-jarige leefdtijd werd hij in ernstige zieke toestand, als laatste redmiddel, naar het klooster El Kharman gebracht. Hij werd hier behandeld met voedingsvoorschriften, ademhalingsoefeningen en leefregels. Tot zijn dertigste jaar bleef hij in het klooster en werd onderwezen in alle takken van wijsheid. Daarna werd hij de wereld ingestuurd, zoals elke 60 jaar vanuit deze universele hogeschool waar de Zarathoestrische waarheden bewaard zijn gebleven, leraren worden uitgezonden naar de verschillende continenten. Dr.Hanish is heengegaan te Los Angelos in CaliforniŽ op 29 februari van het schrikkeljaar 1936, hij heeft weinig geschreven, maar des te indrukwekkender "het levende woord" verkondigd in toespraken.

Op een van zijn reizen ontmoette Dr.Hanish de heer en mevrouw Sypkens uit Nederland. In 1926 werd Mr.Sypkens, die tot dan toe een advocatenpraktijk in Amsterdam had, benoemd tot kalantaar (=overbrugger) voor het Nederlandse taalgebied. De familie Sypkens is in Amsterdam nog steeds het inspirende centrum van de Mazdaznan-Beweging in ons land.

Dr.Hanish noemde Mazdaznan de onfeilbare wetenschap van het leven, en de absolute transcendentale filosofie van de eeuwigheid. Samen doen ze hun werk in geest-ziel-lichaam van de mens. Ons denken, voelen en willen zijn van de funkties van bloed, zenuwen en hersencellen, met hun intelligenties afhankelijk. De eerste en belangrijkste van die funkties, die wij in ons leven tegenkomen, is de ADEMHALING ; wij ademen niet genoeg in om het leven steeds te kunnen vernieuwen en niet genoeg uit, om de longen te bevrijden van koolzuur en andere gassen, die uit de stofwisseling van het lichaam ontstaan en die het lichaam kwijt moet; die afvalgassen werken giftig en ze mogen niet opnieuw in de ademhaling en in de bloedsomloop worden toegelaten.

De adem is het grondbeginsel van het leven en het ritme van de inademing en de uitademing met het daartussen liggende binnenhouden en buitenhouden van de adem, bepaalt of en hoe het verstand en het lichaam zich zullen ontwikkelen. Alle pijn of ziekte waaronder wij lijden vindt zijn oorzaak in onvoldoende uitademing. Als het koolzuur en de andere afvalgassen in het lichaam blijven, storen ze niet alleen de zuurstofmenging van het bloed, maar ze maken het bloed ziek door de afzetting van afgewerkte, uitgeleefde of bijtende stoffen. Voelen we ons lichamelijk niet wel, dan gebruiken we de YIMAOEFENING die onmiddellijk verlichting brengt en die pijn en die ziekte een halt toeroept. Niet dat deze oefening ziekte uitroeit, maar de ziekte kan niet verder voortwoekeren, in afwachting van andere, natuurlijke middelen, kuren e.d. tot genezing, zoals beschreven in de Mazdaznan Gezondheidsgids.

YIMA OEFENING

Ontspan elk deel van het lichaam, of je staat, zit of ligt. Ruggegraat recht, borst gewelfd, schouders achterwaarts, ogen open, mond gesloten. Adem langzaam uit, zonder de borst in te laten zinken. Ledig de longen tot het uiterste. Als je niet verder kunt uitademen, blijf dan roerloos, adem niet in, ontspan je steeds meer en tel in gedachten om te zien hoe ver je kunt tellen zonder in te ademen: iedere keer verder. Adem dan door de neus volledig in, blijf ontspannen en begin onmiddellijk weer met de langzame uitademing. Herhaal deze adembeweging hierna nog twee- of meermalen; in totaal zijn drie minuten voldoende: in die tijd heeft het bloed ťťn omloop volbracht.

 

UNIVERSELE ASPECTEN

De mens is geest en bezit lichaam, denkvermogen en zieleleven. Hiermede heeft de mens alle gelegenheid en mogelijkheid om voor zichzelf te zorgen; hij kan willen, hij kan denken en hij kan voelen en hij kan het resultaat van willen, denken en voelen OMZETTEN IN DE PRAKTIJK, om het daar op zijn deugdelijkheid te toetsen. Dit is de reden waarom de mens die geest is, hier op deze aardbol vertoeft met een stoffelijk lichaam, waarmee hij dan ook experimenteert.

Als de mens de geestelijke waarden d.m.v. zijn denken verlaat en zich op minder geestelijke en meer stoffelijke vreugden en genoegens toelegt, wordt hij onherroepelijk ziek en als die ziekte hem voldoende gaat hinderen, zoekt hij genezing van zijn lichaam, vaak ook van zijn ziel.

Zijn nu nog beperkte denkvermogen en de op de beperking gebaseerde reclame hebben hem in de waan gebracht, dat je kunt genezen door van buitenaf iets in je lichaam op te nemen, wat er oorspronkelijk niet in hoorde. Zo kwamen de poeders en de pillen, en een paar decennia geleden, de injekties in zijn (zo kostbare) bloed. Reacties daarop waren de alternatieve/additieve traditionele geneeswijzen uit vroeger jaren. Allemaal goed en wel, maar de oorzaak van de ziekte zat in het verlaten van de oorspronkelijke oergedachte van de Geest, die altijd aan zichzelf gelijk blijft, want die is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis; en bij God is ziekte ondenkbaar. Om de ůůrzaak van een ziekte weg te nemen zal de mens de geest, die hij in zijn diepste innerlijk is en die in het hart zetelt weer moeten volgen en aangezien de geest altijd sterker is dan de stof (waaruit het lichaam bestaat) kan de geest dan ook het lichaam weer genezen.

Toch gebeurt dat niet, omdat het denkvermogen, een van de instrumenten van de geest, zich door de stoffelijke geneugten op dwaalwegen laat leiden. En dat is de reden waarom ziekten zich openbaren. Om dat denkvermogen te leren betere wegen te bewandelen dan dwaalwegen, kan de mens zijn denkvermogen in sterker en inniger kontakt brengen met de geest in het hart, en dat kan hij doen met behulp van zijn lichaam, het instrument van de geest, dat een uitnemende leerschool biedt in de DRIE GROEPEN ORGANEN DIE ZICH IN BORST-, BUIK- EN BEKKENHOLTE bevinden en die in directe verbinding staan met respectievelijk:

 1. Het verstandelijke denken

 2. De voeding en

 3. De wedergeboorte en de verjonging van onze cellenstaat, met op de tweede plaats de voortplanting.

 

Boven was sprake van "omzetten in de praktijk". Omzettingen bewerkstelligen veranderingen en veranderingen kunnen verbeteringen zijn, zodra onze gedachten zich op het proces van ontwikkeling en vooruitgang richten:

 1. Schepping

 2. Ontwikkeling en vooruitgang

 3. Ontplooiing in de richting van de vervolmaking.

Bedenk : wat de mens zaait, dat zal hij maaien.

Wij zingen:

Ik ben hier op aardí dat ik beter bouwland maak

dat ik woestenijen tot 'n paradijs ontgin

tot een paradijs, dat voor God en Zijn

Bondgenoten steeds een waardige woonplaats zij.

 

 

FILOSOFIE

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Hij bracht in het Ďabsoluut zijndeí, het atoom, en het Ďabsoluut beweeglijkeí, de ether, een ordening aan die wij aangeven als materie, stof.

De ontwikkeling van de eenvoudigste stof naar ingewikkelder vormen leidde tot de menselijke vorm. In principe is de mens volmaakt, maar in zijn uitingen op aarde is hij nog op weg naar volmaaktheid.

Bij nadere beschouwing van de mens kan men drie aspecten onderscheiden:

Overeenkomstig deze indeling kan men de hersenen verdelen in 3 zones:

Als de mens lichamelijk en geestelijk gezond is, zijn deze drie aspecten met elkaar in evenwicht en vormen ze een functionele eenheid.

Elke menselijke actie wordt gevormd door de gezamenlijke werking van de drie hersenzones. Ieder mens is op zoek naar een bepaalde mate van volmaaktheid, een optimaal geestelijk en lichamelijk funktioneren. Tijdens het zoeken zal ťťn van de genoemde aspecten overheersen. Dit noemt men de grondaanleg of basis. Zo kan men drie typen mensen onderscheiden:

 1. De materieel gebaseerde persoon. Deze houdt zich het liefs bezig met alles wat de stof betreft, hij wil dingen verzamelen, heeft aardse verlangens en een flink doorzettingsvermogen om materiŽle dingen te verwezenlijken. Bij de materieel gebaseerde mens bestaat er wat zijn gezondheid betreft een sterk verband met entodermale weefsels, het spijsverteringsorgaan en de buikholte.

 2. De spiritueel gebaseerde persoon. Deze is meer een gevoelsmens. Hij is gewoonlijk op zoek naar het verband tussen hogere krachten, naar relaties tussen God en mens. Hij zoekt contacten met de warmte van het hart en probeert vooral ook ethische en geestelijke dingen te begrijpen. Bij deze persoon bestaat er een sterke relatie met mesodermaal weefsel, met name met het urinewegstelsel en het genitale stelsel, dat vooral in de bekkenholte is gelokaliseerd.

 3. De intellectueel gebaseerde persoon. Deze ordent alles, maakt plannen, analyseert zijn wereld. Hij formuleert scherp en wetenschappelijk en met koele berekening. Bij deze grondaanleg zien we een sterke verbondenheid met de ectodermale weefsels, huid en zenuwstelsel. Het meest geaccentueerde centrum bij deze persoon is de borstholte.

Bij ieder mens is een van deze aspecten de basis van zijn hele wezen, zowel geestelijk als lichamelijk. Ook de andere twee aspecten zijn aanwezig en deze noemt men de inclinaties. Deze werken als neigingen of wijzigingen van de basis. Bij elk mens zijn een basisaanleg en twee inclinaties te onderscheiden. De basis lijkt op de romp, de inclinaties op de vleugels van een vogel, nodig om de romp op te heffen en te laten vliegen. Er is een verschil in ontwikkeling tussen deze drie aspecten. Een te groot verschil zou het vliegen onmogelijk maken, zoals bij een gekortwiekte vogel. Voor de mens is er een natuurlijke harmonie tussen deze drie richtingen nodig om te komen tot een evenwichtig lichamelijk en geestelijk bestaan.

De mens is dus niet allťťn lichaam (materieel), of allťťn ziel (spiritueel) of allťťn geest (intellectueel). Deze drie vormen steeds een onverbrekelijke eenheid. De geest heeft de opperste leiding en houdt ziel en lichaam bijeen. De ziel streeft naar steeds meer bewustzijn. Het lichaam dient als instrument om zich uit te drukken in de stoffelijke wereld.

De mens wist met deze drie mogelijkheden ervaring op te doen. Die ervaring kan hij met behulp van zijn hersenen waarnemen, verwerken en als bewustzijn in zijn ziel vasthouden.

De waarneming in de hersenen kan slechts plaatsvinden als het lichaam de benodigde energie levert en als de geest via het denken meehelpt.

Het wezen der geneeskunst is dan ook, de geest en de materie zo te laten werken, dat de geest de leiding krijgt over de materie. Dan ontstaat een toestand van gezondheid, die de weg tot volmaking vrijmaakt. De inwerking van de geest is dus van wezenlijk belang voor de genezing. Maar de geest is machteloos wanneer de elektrische stromingen, welke de macht van de geest overbrengen op de organen en andere cellen van het lichaam, tekort schieten.

 

ELECTRICITEIT EN MAGNETISME

Het geestelijk centrum van de mens, zijn hart, ligt gehuld in een bed van magnetisme. De levenkracht, de electriciteit, wordt uit dit centrum van magnetisme geput.

Het magnetisme vertegenwoordigt het geestelijke in de mens. Vanuit het hart straalt dit magnetisme om de mens heen in de vorm van een magnetisch veld. Hiermee kan men verklaren, waarom twee mensen zich tot elkaar aangetrokken of van elkaar afgestoten voelen. De magnetische werkingsvelden passen in het eerste geval wel, in het tweede niet bij elkaar.

De electriciteit vertegenwoordigt het materiŽle. Ze is de levenskracht, die zich ontwikkelt uit het magnetisme en die wordt tot een zelfstandige grootheid. De electriciteit is in staat kracht te brengen in het materiŽle bestaan. Alleen door de aanwezigheid van elektrische stromingen kan iemand zijn arm bewegen; zonder electriciteit is men verlamd.

De longen zijn de dynamoís. Daarin gelden de wetten van magnetisme en electriciteit. De inademing brengt geestelijke rust door het magnetisme (Airyama oefening); de uitademing produceert levenskracht door de electriciteit (Yima oefening). De ingeademde zuurstof bereikt via het bloed de hersenen en maakt daar een door de geest geleid denkproces mogelijk samen met de werkingen van de endocriene klieren.

 

DE POLARITEITEN

Electriciteit en magnetisme, overeenkomend met respektievelijk het materiŽle en geestelijke aspect van de mens, dienen in overeenstemming met elkaar te zijn. Is dit niet het geval, dan is er sprake van geestelijk of lichamelijk onwelzijn.

 

ZIEKTE EN OORZAAK VAN ZIEKTE

Ziekte wordt dus gezien als het uit balans zijn van de polariteiten electriciteit en magnetisme. Volgens Mazdaznan is dit de enige ziekte die bestaat. Deze kan zich uiten in vele verschijnselen. De namen van de verschijnselen zijn niet belangrijk. De bestrijding van de verschijnselen leidt niet tot herstel, daar men niet aangrijpt bij de oorzaak van de ziekte, het verstoorde evenwicht tussen geest (magnetisme) en materie (electriciteit). Het herstellen van dit evenwicht bestaat uit het herstellen van de verstoorde elektrische stroom, doordat zuurvergiftiging, zoutvergiftiging of beide zijn opgetreden. Mazdaznan zegt namelijk, dat alle ziekten beginnen met verzuring of verzouting van het bloed. De zuren en/of zouten gaan vastzitten in het orgaan en het orgaan wordt ziek. Bij deze vergiftigingen is ook het vegatatieve zenuwstelsel aangedaan. Dit geeft aanleiding tot onderbreking van de elektrische stroom en derhalve een disharmonie in de polariteit electriciteit-magnetisme. Bestrijding van de zout- en/of zuurvergiftiging leidt tot verbetering van het desbetreffende orgaan en het zenuwstelsel gaat weer normaal funktioneren, waardoor de bovengenoemde polariteit wordt hersteld.

Ziekte wordt overigens gezien als iets onwerkelijks, iets dat geen bestaansrecht heeft. Het is een ziekelijk produkt van de geest. Het ligt dan ook in de lijn van Mazdaznan, dat bij de behandeling van de zieke de positieve gedachte en het geloof in herstel een belangrijke functie hebben.

Ter bestrijding van ziekte staan Mazdaznan drie therapeutische mogelijkheden ten dienst. Dit zijn de leer van de ademhaling (I), de leer van de endocriene klieren (S) en de voedingsleer (M). daarnaast wordt in geval van ziekte gebruik gemaakt van allerlei huismiddeltjes. In het kort wordt hier de achtergrond van de therapeutische mogelijkheden uitgewerkt.

 

DE LEER VAN DE ADEM (I)

Wie naar vervolmaking streeft, dient in eerste instantie te zorgen voor een gezond lichaam. Gezondheid is afhankelijk van het evenwicht tussen het geestelijk en lichamelijk aspect van de mens. Dit evenwicht is op zijn beurt afhankelijk van de ontwikkeling van de twaalf zintuigen. De mens heeft twaalf zintuigen. Vijf hiervan (gezicht, gehoor, reuk, smaak en tastzin) zijn algemeen bekend. De overige zeven: intuÔtie, aanvoelen, overdracht van ideeŽn, telepathie, geestelijk onderscheidingsvermogen, helderziendheid en verwezenlijking, zijn minder algemeen. Vaak houden we deze laatste groep voor een bovennatuurlijke gave. Toch zijn de mogelijkheden voor deze zeven minder bekende zintuigen bij ieder mens aanwezig. Bij het streven naar vervolmaking (gezondheid) zijn deze zintuigfunkties van essentieel belang. Ze ontvouwen krachten in onszelf, openbaren de grootheid van de schepping, waardoor dingen die men vroeger occult of onbegrijpelijk vond, binnen bereikt komen.

Door middel van de ademhalingsoefeningen kan men systematisch de verschillende zintuigfunkties ontwikkelen.

Zoals we reeds eerder zagen, is de funktie van de ademhaling eveneens van veel belang voor het opwekken van electriciteit. Een gebrekkig funktioneren leidt tot disharmonie van de mens. Uiteraard is de ademhaling essentieel voor de uitwisseling van zuurstof en koolzuur.

Het goed funktioneren van de longen is de basis voor de gezondheid. Ademhalingsoefeningen dienen dan ook ten grondslag te liggen aan vrijwel elke patiŽntenbehandeling.

De voortzetting en afronding van de ademleer ter ontwikkeling van de twaalf zintuigen is de harmonieleer.

 

DE HARMONIE-LEER

De harmonieleer is de opvatting, dat men met de klanken van de klinkers en met de muziektoon ziekte kan genezen. De geneeskrachtige werking van de toon van de muziek is gebaseerd op de hoogste klasse van de zarathoestrische leringen. Deze leringen geven door verdere uitbouw van de twaalf zintuigen de grondslag voor de hogere ontwikkeling in het dagelijks leven.

Alles in het heelal heeft zijn eigen speciale geluid, zijn grondtoon. De mens kan door oefening en bewustwording van zijn grondtoon en de variaties daarop in harmonie treden, overeenstemmen, met de dingen om hem heen. De mens kan zich hierdoor begeven in het wezen der dingen, doordat hij de basale trillingen van alles om hem heen leert kennen en deze kan laten resoneren met zijn eigen geluid. Hij kan de macht van de toon gebruiken om de oneindige verscheidenheid in het mineralen-, planten- en dierenrijk te begrijpen.

De mens is de kristallisatie van de kosmos. Alles is in de mens als het ware op een geconcentreerde manier samengevat. Potentieel kan de mens dus al het bestaande kennen.

Hij kan zijn mogelijkheden uitbreiden door zijn trillingen af te stemmen op de dingen in zijn omgeving. Op deze wijze kan hij ook in verbinding komen met het verleden en met de toekomst.

Om dit inzicht te krijgen, moet men bij zichzelf beginnen. De trillingen van iemands grondtoon en de variaties daarop moeten alle cellen van het lichaam bereiken. Daardoor treedt een bepaalde communicatie op, die zorgt voor meer begrip van het lichaam-, ziel- en geestaspect in zichzelf. Tevens krijgt men inzicht in de verwantschap tussen de organen en het lichaamsweefsel, waardoor men de lichamelijke processen kan overzien en ziekte kan bestrijden.

 

 

DE ENDOCRIENE KLIEREN (S)

Alle mogelijkheden die in het heelal aanwezig zijn, vindt men terug in de hersencel van de mens. In potentie zijn alle mogelijkheden in elke mens aanwezig. Men gebruikt er slechts een zeer klein gedeelte van. Er bestaat echter een mogelijkheid deze potentie steeds verder uit te breiden. Dit is het gebruik van de endocriene klieren. De endocriene klieren produceren etherische stoffen, die via het perifere zenuwstelsel naar de hersenen worden gevoerd. De etherische stoffen prikkelen de in de hersenen opgeslagen mogelijkheden en zorgen ervoor, dat de mens voort kan gaan op de weg naar begrip van zichzelf en zijn omgeving.

Het stimuleren van de endocriene klieren vindt plaats door bepaalde Mazdaznan-oefeningen. In de oefeningen vindt men steeds drie faktoren:

Alle drie factoren brengen trillingen teweeg, de bewegingstrillingen zijn grof, de geluidstrillingen door de stem veroorzaakt zijn fijner en de gedachtetrillingen zijn nog fijner. Samen zetten deze trillingsfaktoren de endocriene klieren onder druk, zodat ze hun etherische stoffen kunnen afgeven.

Zoals bekend produceren de endocriene klieren ook hormonen. Zowel bij de produktie van hormonen als van etherische stoffen door de endocriene klieren is het belangrijk, dat de gedachtentrillingen zuiver zijn van inhoud, daar anders onharmonische produkten afgeleverd worden, die aanleiding kunnen geven tot minder goed funktioneren.

Bij iedereen is een zekere mate van klierwerking aanwezig. Zodra deze werking verslapt, houdt de ontwikkeling van de hersenen op. De denkmogelijkheden blijven dan beperkt tot de graad van ontwikkeling die tot dan toe is bereikt. Stimulatie van de endocriene klieren door de oefeningen leidt tot lichamelijke en geestelijke groei, waardoor ziekte minder kans krijgt.

De belangrijkste endocriene klieren zijn, van boven naar onder:

 • Epifyse

 

 • Hypofyse

 

 • Schildklier

 

 • Thymusklier

 

 • Pancreas

 

 • Bijnieren

 

 • Geslachts- en/of verjongingsklieren

 

 
 

Borst-holte:      (I)

Geest Adem

 

Buik-holte:       (M)

Voeding

Bekken-holte:   (S)

Verjonging

 

De geslachtsklieren zijn het oudste, gezien in de evolutie. Deze klieren zijn ook het belangrijkst, daar ze de overige klieren van inwendige secretie regeren. De geslachtsklieren activeren de andere klieren om hun etherische stoffen aan de hersenen af te geven, mits deze klieren ontvankelijk zijn voor de stimulerende werking van de geslachtsklieren. Deze ontvankelijkheid kan verbeterd worden DOOR HET UITVOEREN VAN DE VERSCHILLENDE OEFENINGEN.

Goed funktionerende geslachtsklieren zijn derhalve zeer belangrijk voor het funktioneren van de overige klieren. Gezamenlijk zorgt een goed werkend klierstelsel voor een optimale gezondheid.

 

DE VOEDING (M)

Voeding wordt niet louter gezien als reaktie op de materiŽle vraag van het lichaam, maar is in de eerste plaats een scheppingsproces, dat voortdurend bijdraagt in de vorming tot een hoger leven.

De cellen die in het voedsel aanwezig zijn, worden omgezet van lagere naar een hogere trap van ontwikkeling. Plantencellen worden omgezet tot cellen die gelijken op dierlijk weefsel en deze tot cellen die gelijkgeschakeld zijn met menselijke cellen. Dit proces noemt men transsubstantiatie.

Alles in de natuur streeft naar deze menswording en naar mate een cel dit doel dichter benadert, wordt hij vrijer.

Het voedsel heeft twee taken te vervullen. Door verbranding moet het zorgen voor voldoende lichaamswarmte. Daarnaast is het voedsel belangrijk voor het onderhoud en de voortdurende opbouw van cellen. Voor deze laatste taak zijn de fijnste bestanddelen uit het voedsel nodig. Dit zijn de zonne-energieŽn, in de oudheid pneuma der aarde genoemd.

Via de adem krijgt de mens het pneuma uit de hemel binnen. Het hemelse en het aardse pneuma worden in het centrum van de mens samengevoegd. De synthese van deze krachten houdt de cellen jong en vitaal, zodat lichaam en geest zich voortdurend in een optimale conditie bevinden.

De Mazdaznan-voedingsleer legt de nadruk op:

 1. Volwaardigheid van het voedsel. Het mag niet geraffineerd zijn en daardoor ontdaan van voedingszouten en vitaminen.

 2. Overeenstemming van het voedsel met het jaargetijde, omdat de met elk jaargetijde verschijnende producten hun specifieke geneeskracht hebben voor de ziekten van die periode. Mens, eet van Gods tafel, dus wat de natuur schaft !

 3. Het individuele van de voeding. Bij elk mens past een speciaal voedingspakket (afhankelijk van geslacht, leeftijd en stadium van ontwikkeling). Men moet leren op de eigen intuÔtie af te gaan bij de keuze van zijn levensmiddelen. Ook dient men rekening te houden met wat voor type iemand is. Zo dient het voedsel van een materieel gebaseerde persoon anders te zijn dan dat van een intellektueel gebaseerde persoon. Wanneer de polariserende werking van electriciteit en magnetisme niet voldoende harmonieus verloopt, moet de niet overheersende pool aangevuld worden. Een overmaat aan electriciteit uit zich in een zoutvergiftiging (materieel), een teveel aan magnetisme in een zuurvergiftiging. Door voedingsmaatregelen kan het evenwicht hersteld worden.

 4. Goed gecombineerde voeding en een juiste wijze van koken.

 

DIAGNOSTIEK of LEER DER ZELFKENNIS

Zoals reeds eerder vermeld, zijn er drie hersenzones te onderscheiden: de materiŽle zone, de spirituele zone en de intellektuele zone. Bij een persoon die materieel gebaseerd is, is de materiŽle hersenzone het sterkst ontwikkeld. Dit is uitwendig zichtbaar aan de vorm van de schedel. Hetzelfde geldt voor spiritueel- en intellektueel gebaseerde personen.

Het is nu mogelijk, aan de hand van de schedelvorm uit te maken, welke basis en welke inclinaties (geneigdheden) een bepaalde persoon heeft. Dit gebeurt op de volgende manier.

Men construeert een vierkant, waarvan de onderste zijde in het midden de neuswortel raakt en waarvan het begin- en eindpunt ongeveer liggen in het midden van de wenkbrauwen. De zijde is 5 cm lang. Evenwijdig aan deze lijn, op een afstand van eveneens 5 cm, tekent men de tegenoverliggende zijde van het vierkant. Door de uiteinden te verbinden ontstaat een kwadraat van 5 bij 5 cm.

Bij de intellectueel gebaseerde persoon is het geconstrueerde kwadraat volledig vlak. Pas buiten de kwadraatlijnen welft het voorhoofd naar achteren en naar opzij. De wenkbrauwen van deze personen lopen meestal recht en het profiel wordt gevormd door een loodrechte lijn van voorhoofd van naar kin.

Bij de spiritueel gebaseerde persoon buigt het voorhoofd binnen het kwadraat aan beide kanten boven de wenkbrauwen even sterk naar achteren. Onmiddellijk boven de wenkbrauwen is er meestal een plat vlak. Dit is echter niet hoger dan 2,5 cm. Het profiel van de personen heeft veelal een ovaalvorm, waarin de neus overheerst.

De schedelvorm van de materieel gebaseerde persoon is wat minder karakteristiek. Er zijn vele verschillende vormen. Vaak is de schedel bij deze mensen sterk gewelfd boven de oren en de slapen. Bij onduidelijkheid stelt men de diagnose na de intellectuele en spirituele schedelvorm uitgesloten te hebben. Het profiel van deze personen heeft de vorm van een halve cirkel, waarin de mond- en kaakstreek overheersen.

Wat betreft de inclinaties kan men het volgende zeggen. De eerst inclinatie vindt men altijd op de linkerkant van de schedel, dit is de kant van het hart.

De tweede inclinatie vindt men rechts.

Men spreekt van een intellectuele (I) basis met een spirituele (S) eerste inclinatie, wanneer er een plat vierkant op het voorhoofd is, terwijl er een uitbulting van de linker voorhoofdshelft is. Zit deze uitbulting rechts, dan is het spirituele (S) de tweede inclinatie, het materiŽle (M) is dan de eerste inclinatie.

Voor de spiritueel gebaseerde persoon geldt iets dergelijks. Het halve vierkant is vlak bij deze personen. Als intellectueel de eerste inclinatie is, dan loopt dat platte vlak links nog door naar boven, terwijl het rechts naar achteren wijkt. Is het omgekeerde het geval, dan is er sprake van intellectueel als tweede inclinatie en materieel als eerste inclinatie.

Diezelfde regels gaan op voor de materieel gebaseerde persoon.

Bij een bijzonder evenwichtige ontwikkeling is er dikwijls een verhevenheid tussen de ogen aanwezig of steekt de hele streek van de wenkbrauwen vooruit. Op geen enkele plaats vertoont het hoofd dan asymmetrie, zodat het moeilijk is de inclinaties te bepalen.

Bij twijfel kan men gebruik maken van een meetlint om de gegevens te verkrijgen. Men meet dan van oor tot oor over het voorhoofd, schedeldak en de wenkbrauwen. Dan moet men de maten van de verschillende helften vergelijken om tot typering te komen.

Men gebruikt bij het diagnostiseren de volgende afkortingen: I voor intellektueel; S voor spiritueel; M voor materieel. Men geeft de basis en de inclinaties met drie letters aan. De eerste letter is de basis, de tweede de eerste inclinatie, de derde de tweede inclinatie. MSI betekent bijvoorbeeld een materieel gebaseerde persoon met een spirituele eerste inclinatie en een intellektuele tweede inclinatie. Met hoofdletters of kleine letters kan men daarbij nog aangeven of de basis of inclinaties sterk of zwak zijn ontwikkeld.

De bestudering van basis en inclinaties geeft belangrijke informatie over de toestand van het lichaam en zijn organen. Dit zowel tijdens gezondheid als tijdens ziekte.

De buikholte met zijn verschillende organen wordt door de materiŽle hersenzone beheerst. Bij vermindering van funktie van dit hersengedeelte vermindert de werkzaamheid van de organen in de buikholte.

De bekkenzone met de daarin liggende organen staat in nauwe relatie met de spirituele zone in de hersenen. Niet alleen komt dit hersengedeelte met het funktioneren van de bekkenorganen overeen, ook omgekeerd beÔnvloeden de bekkenorganen het spirituele deel van de hersenen.

De borstholte heeft als leidende faktor in de hersenen de frontaal gelegen intellektuele zone. Ook de longen en het hart beÔnvloeden in sterke mate het functioneren van de hersenzone, die bij intellectueel gebaseerde personen overheerst.

Los van de hierboven genoemde relaties staat de invloed van de verschillende delen van de longen op de hersenzones. De achterste kwabben van de longen zorgen speciaal voor het materiŽle gedeelte van de hersenen. Het longgedeelte dat naar het diafragma is gekeerd, verzorgt het spirituele hersendeel, en het intellektuele deel van de hersenen wordt speciaal voorzien door de bovenste longkwabben. Hiermee in verband staan ook de verschillende ademhalingstypen, die men aantreft bij de mensen die tot een bepaalde basis behoren.

Mensen die als diagnose hebben ISM (intellectuele basis, spirituele eerste inclinatie en materiŽle tweede inclinatie) zullen bij ziekte het eerst afwijkingen krijgen aan de organen uit de buikholte (lever, maag, darmen, enz.). Dit zijn organen die bij het materiŽle van de tweede inclinatie horen. Pas later zullen afwijkingen aan de geslachtsorganen ontstaan (eerste inclinatie=spiritueel). De sterkste organen voor het ISM-type zijn de longen. De therapie zal dan ook aan moeten grijpen bij de zwakste schakel. Men start in zoín geval met het reinigen van de darm en het voorschrijven van de daarbij behorende voeding. Vervolgens moeten de geslachtsorganen door zitbaden of compressen en massage weer in orde gebracht moeten worden. Als laatste brengt de juiste ademkracht als representant van de intellectuele basis de patiŽnt weer in goede gezondheid. Zo kan men voor de verschillende diagnoses de bijpassende therapieŽn bedenken.

Ziekten zijn gewoonlijk fataal als ze in het basisorgaan optreden. Voor het zover is, zal het lichaam gewaarschuwd zijn door het optreden van klachten in de organen van de eerste en tweede inclinatie.

Mazdaznan Beweging Nederland

Mazdaznan Duitsland

Armaiti Boeken